Peng Wang, Pritha Verma, Guoqin Xia, Jun Shi, Jennifer X.

• Highlighted on  Nature News and Views  215.

Niemeyer, Jin-Quan Yu and Matthew S.

Joe and Jin-Quan Yu
"Ligand-Enabled beta-C-H Arylation of alpha-Amino Acids Without Installing Exogenous Directing Groups"
Angew.

Yun-Fang Yang, Xin Hong, Jin-Quan Yu and K.

Yong-Qing Huang, Yue Zhao, Peng Wang, Taka-aki Okamura, Brian N.

Thuy-Boun, Anna Homs and Jin-Quan Yu
"Pd-Catalyzed ortho-Selective C-H Deuteration of Arenes: Evidence for Superior Reactivity of Weakly Coordinated Palladacycles"
Angew.

Hoyt, Li-Chen Lee, Jian He, Jin-Quan Yu, Christopher W.

Guolin Cheng, Peng Wang and Jin-Quan Yu
"Meta-C-H Arylation and Alkylation of Benzylsulfonamide Enabled by a Pd(II)/Isoquinoline Catalyst"
Angew.

Ru-Yi Zhu, Luo-Yan Liu, Han Seul Park, Kai Hong, Yongwei Wu, Chris H.


Jian He, Masayuki Wasa, Kelvin S.

M.; Shi, B.-F.; Yu, J.-Q.
"Ligand-Enabled Reactivity and Selectivity in a Synthetically Versatile Aryl C-H Olefination"
Science 2010, 327, 315.

Saint-Denis, Ying Shao, Jian He, Joshua D.

K.; Yu, J-.Q.
"Synthetic Applications of Pd(II)-Catalyzed C-H Carboxylation and Mechanistic Insights: Expedient Routes to Anthranilic Acids, Oxazolinones and Quinazolinones."
J.

Ming Shang, Ming-Ming Wang, Tyler G.

Wasa, M.; Yu, J-.Q.
"Amide-Directed Arylation of sp3 C-H Bonds using Pd(II) and Pd(0) Catalysts."
Tetrahedron 2010, 66, 4811.

1155 Sixteenth Street N.W.Washington, DC 20036

Mei, T.-S.; Wang, X.; Yu, J.-Q.
"Pd(II)-catalyzed Amination of C-H Bonds Using Single-electron or Two-electron Oxidants"
J.

Gang Chen, Zhe Zhuang, Gen-Cheng Li, Tyler G.

Wang, X.; Truesdale, L.; Yu, J-.Q.
"Pd(II)-Catalyzed ortho-Trifluoromethylation of Arenes Using TFA as a Promoter."
J.

Saint-Denis, Yi Xiao, Candice L.

Vickers, C.; Mei, T.-S.; Yu, J.-Q.
"Pd(II)-Catalyzed ortho-C-H Acetoxylation of Phenylalanine and Ephedrine Derivatives with MeCOOOt-Bu/Ac2O."
Org.

Qiuping Ding, Shengqing Ye, Guolin Cheng, Peng Wang, Marcus E.

Wang, X.; Mei, T.-S.; Yu, J.-Q.
"Versatile Pd(OTf)2-H2O-Catalyzed ortho-Fluorination Using NMP as a Promoter"
J.